Nėra nieko, ko nebūtų galima padaryti iš trečio karto. Kinų patarlė

SERTIFIKAVIMO
  KAINOS /       
DERYBOS  
NT brokerė Asta Samulionytė


DUK


Dažniausiai užduodami klausimai

Kada turi būti atliktas pastato energinio naudingumo sertifikavimas?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

 • statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas); šiuo atveju pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu;
 • didesniems kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas:

 • prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, įvertinant esamą  daugiabučio namo energinį naudingumą, nustatant esamą daugiabučio namo energinio naudingumo klasę;
 • įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, namo energinis naudingumas įvertinamas siekiant nustatyti namo energinio naudingumo klasės pokyčius ir teisę į valstybės paramą, kuri numatyta Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme;
 • prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti;
 • prieš įforminant pastato pardavimą;

 • prieš įforminant pastato nuomą;

 • prieš pripažįstant tinkamas naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis, kurios gali būti naudojamos neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta.

Naujai statomiems pastatams energinį sertifikavimą privaloma atlikti nuo 2007 m. sausio 1 d.

Perkant, parduodant, nuomojant pastatus, energinį sertifikavimą privaloma atlikti nuo 2013 m. sausio 7 d.

 

Kokie reikalavimai pastatams pastatų energinio naudingumo požiūriu?: 

• naujai pastatytų pastatų ar pastato dalių, kurių projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimo arba visų prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo diena, yra po 2006 m. sausio 4 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C. 

• naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B. 

• naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2016 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A. 

• naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+. 

• naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi – statybos darbai pradėti, yra po 2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++. 

Rekonstruojami, atnaujinami (modernizuojami) ar remontuojami pastatai (jų dalys), kai rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės, turi atitikti tokius energinio naudingumo reikalavimus: 
• pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas iki 2014 m. sausio 1 d., o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti iki 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D; 
• pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas po 2014 m. sausio 1 d., o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C.

Kiek kainuoja pastato sertifikavimas?

Pastato energetinio naudingumo sertifikavimo kaina priklauso nuo pastato ploto, fasadų, stogų ir sienų sudėtingumo, sertifikavimo atlikimo laiko, dokumentų ir duomenų išsamaus pateikimo. Tikslesnę energinio naudingumo sertifikavimo kainą galima sužinoti užpidžius mirgsintį kainų / derybų langą kairėje pusėje, puslapyje www.sertifikavimas.com arba užpildžius pastato duomenų lapą ir išsiuntus elektroniniu paštu info@sertifikavimas.com;

Kokiems pastatams nenustatomi energinio naudingumo reikalavimai?

  1) pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda;

  2) maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;

  3) laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;

  4) nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams;

  5) atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;

  6) poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;

  7) nešildomiems pastatams.

  Kokios pastatų energinio naudingumo klasės arba grupės?

  Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas numatytas Lietuvos Respublikos Statybos techniniame reglamente (STR 2.01.09:2005). Pagal šį reglamentą visi pastatai padalinti į devynias energinio naudingumo grupes. Šešios pirmos iš jų (A++, A+, A, B, C, D) atitinka ES ir LR nustatytus energinio naudingumo reikalavimus. Septintosios ir aštuntosios (E ir F) kategorijos pastatus reikia rekonstruoti taip, kad jų energinio naudingumo rodikliai maksimaliai priartėtų prie aukštesniojo energinio naudingumo parametrų. Devinto tipo (G grupės) pastatų energinio naudingumo padidinimas yra nepaprastai sunkus ir dėl pačių pastatų būklės, ir dėl pastatų šiluminės sistemos būklės.

  Kas išduoda pastatų energinio naudingumo sertifikatus?

  Pastatų energinio naudingumo sertifikatus išduoda tiktai specialiai parengti specialistai - ekspertai. Tai asmenys turintys ne mažiau kaip 3 metų darbo vienoje iš statybos sričių patirtį ir ne mažiau kaip 3 pastatų energinio naudingumo skaičiavimo patirtį, turi būti baigęs pastatų energinio naudingumo sertifikavimo mokymo kursus, turėti kursų baigimo pažymėjimą ir išlaikyti egzaminą. Ekspertas aprūpinamas specialiai sudaryta pastatų energinio naudingumo vertinimo programa, pagal kurią atliekami skaičiavimai ir išrašomas sertifikatas.

  Ar išduodamas sertifikatas daugiabučio namo butui?

  Butų ar daugiabučio pastato atskiro naudojimo patalpų sertifikatas išduodamas remiantis bendru sertifikatu, duotu visam daugiabučiam pastatui arba kito tokio pat tipo daugiabučio pastato buto įvertinimu.

  Vykdant Aplinkos ministro 2013 m. vasario 18 d. įsakymą, nuo 2013 m. kovo 1 d. SPSC pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai taip pat elektroniniu būdu išduos pastatų butų energinio naudingumo sertifikatus, remiantis tipiniu energinio naudingumo sertifikatu. Tipiniu energinio naudingumo sertifikatu pastate esantis butas bus priskirtas prie žemiausios „G“ klasės pastatų, taip pat energinio naudingumo rodikliai nebus vertinami.

  Ar reikalingas sertifikavimas atnaujinant (modernizuojant) daugiabutį gyvenamajį namą?

        Pastato energinio naudingumo sertifikatai yra privaloma daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto dalis. Pastato energinis naudingumas įvertinamas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas išduodamas statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 [3.7] nustatyta tvarka. Projektas pradedamas rengti, įvertinant esamą (prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą) daugiabučio namo energinį naudingumą, nustatant esamą daugiabučio namo energinio naudingumo klasę ir išduodant pastato energinio naudingumo sertifikatą. Įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, namo energinis naudingumas įvertinamas siekiant nustatyti namo energinio naudingumo klasės pokyčius ir teisę į valstybės paramą, kuri numatyta Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme [http://www.am.lt/VI/files/0.470851001257939159.pdf].

  Kokie yra pastatų energinio naudingumo nustatymo kriterijai?

  Nustatant ir apskaičiuojant pastato energinį naudingumą, energijos sąnaudos apšvietimui, vandens šildymui, patalpų ventiliacijai imamos pagal ES standartus. Šilumos nuostoliai per išorines sienas vertinami pagal projekte numatytas šiluminės izoliacijos savybes. Toliau vertinama kiekvieno pastato realūs rodikliai, kad galima būtų įvertinti bendras energijos sąnaudas. Šilumos nuostoliams apskaičiuoti, be išorinių sienų esamų šilumos nuostolių, papildomai priskaičiuojami nuostoliai per langus ir duris. Šilumos nuostoliai vėdinant patalpas paskaičiuojami pagal ventiliacijos sistemos rekuperatoriaus efektyvumą. Skaičiuojant karšto vandens sistemos efektyvumą, vertinamas tik karšto vandens paruošimas.

  Kiek laiko galioja išduotas pastato energinio naudingumo sertifikatas?

  Pastato energinio naudingumo sertifikatas galioja 10 metų.

  Kur galima rasti informaciją apie atliktą pastatų energinio naudingumo sertifikavimą?

  Išduotus pastatų energinio naudingumo sertifikatus, nurodant adresą, suteiktą klasę ir kokybės rodiklius, su visomis nuorodomis galima rasti Statybos produkcijos sertifikavimo centro interneto tinklalapyje http://www.spsc.lt

  UAB „Mėtupė“ tel. 8 673 99427, 8 686 80860, Ukmergės g. 2-1, LT - 35201 Panevėžys. UAB „Mėtupė“. Visos teisės saugomos.